Nieuws

OpenAI stelt AI-tool Dall-E publiekelijk beschikbaar

Misschien heb je al over Dall-E gehoord? Een systeem dat omschrijvingen via kunstmatige intelligentie omzet in beelden en digitale kunst. Een soort zoekmachine, maar in plaats van websites worden er unieke beelden gegenereerd die er cartoonesk, als een schilderij of zelfs fotorealistisch uit kunnen zien, afhankelijk van de beschrijving.

Op 29 september heeft Open AI, een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie de tool opengesteld voor het brede publiek. Volgens Open AI maken er al meer dan 1,5 miljoen mensen hiervan gebruik en genereert de tool ruim 2 miljoen beelden per dag.

Aanmelding en gebruik is gratis.

Interesse voor lesje digitale kunst via AI voor vmbo-ers?

https://openai.com/dall-e-2

(Het beeld bij deze post is door ons gegenereerd met de termen ‘watercolor image of a green bear teaching teenagers computer)

 


Leidraad Werken aan onderwijsverbetering voor het VO

Begin dit jaar publiceerde het NRO de Leidraad Werken aan Onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie in het primair onderwijs. De Leidraad, poster en bijbehorende tools zijn te vinden op deze pagina op onderwijskennis.nl.

Inmiddels is gebleken dat er ook in het VO veel belangstelling is voor de Leidraad. Maar daarvoor is wel een lichte vertaalslag naar de sector nodig. Graag willen we daar in 2022 gevolg aan geven. Voor de zomervakantie willen we starten met een brede sessie met mensen uit het VO om te bespreken welke aanpassingen nodig zijn. Daarna bepalen we het vervolgtraject. Daarvoor zoeken we op korte termijn een aantal docenten en team-/schoolleiders in het VO die hieraan mee willen werken. 

We zoeken mensen werkzaam in het vmbo/ havo/vwo, uit het hele land, liefst vanuit verschillende schoolvakken/clusters. 

 Wie zoeken we:

Docenten (teacher leaders) en team/schoolleiders in het voorgezet onderwijs met een leidende rol in onderwijsvernieuwing.

We zoeken mensen met de volgende kwaliteiten:

 • Is goed op de hoogte van en heeft ervaring met onderwijsvernieuwing in de school
 • Heeft een breed netwerk in het VO om kennis op te halen en om de Leidraad te delen
 • Is goed op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het onderwijs
 • Heeft affiniteit met (onderwijs)onderzoek en maakt zelf gebruik van (kennis uit) onderzoek

Wat vragen we:

We vragen van hen het volgende:

 • 3 (online) bijeenkomsten van 2 u (juni, september, oktober/november), plus voorbereiding
 • 2 x schriftelijk feedback geven op de Leidraad
 • Ervaring inbrengen
 • Input geven voor praktijkvoorbeelden en tools
 • Feedback ophalen in eigen achterban
 • Netwerk inzetten voor bekendmaking en verspreiding
 • Geschatte inzet buiten de bijeenkomsten om ca. 12 u.

Wat hebben we te bieden:

We bieden een inspirerende omgeving, waarin je samen met collega’s en experts uit wetenschap en onderwijs op gelijkwaardige voet gaat nadenken over onderwijsverbetering. Je krijgt de mogelijkheid om je eigen expertise in te brengen. Deelname kan een stimulans zijn om in de eigen school met onderwijsvernieuwing en onderzoek aan de slag te gaan.

Er is een financiële vergoeding per bijeenkomst (incl. voorbereidingen).

Wanneer en waar:

De eerste bijeenkomst is op 29 juni van 14.00-16.00u online

Daarna bepalen we het vervolgtraject, en worden data voor de vervolgbijeenkomsten gepland. Streven is publicatie van de Leidraad rond de jaarwisseling 2022/2023.

Gevraagde voorbereiding 1e bijeenkomst:

Doornemen Leidraad Werken aan Onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie in het primair onderwijs. En bedenken welke aanpassingen (op hoofdlijnen) er nodig zijn voor het VO. De Leidraad is te vinden op deze pagina op onderwijskennis.nl.

Aanmelden of vragen: 

Hanneke de Weger, NRO – h.deweger@nwo.nl, 06-51840070


Oproep voor deelname aan een raadplegingsbijeenkomst over de conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo

Ruim twee jaar geleden is een vernieuwingscommissie wiskunde vmbo begonnen met de ontwikkeling van nieuwe examenprogramma’s wiskunde voor het vmbo. De commissie heeft conceptexamenprogramma’s ontwikkeld, die de komende jaren in de praktijk beproefd zullen worden. Voordat dat het geval is, houdt de commissie een raadpleging over de conceptexamenprogramma’s onder leraren in het vmbo en mbo. Deze raadpleging vindt plaats op dinsdag 13 september a.s. van half zes tot half acht in Amersfoort. Je kunt je hiervoor tot uiterlijk 7 juli a.s. aanmelden via events.slo.nl. Na aanmelding ontvang je tegen het einde van augustus de raadpleegversie van de conceptexamenprogramma’s met een toelichting plus het verzoek hierover digitaal een aantal vragen te beantwoorden. De resultaten van deze beantwoording vormt het uitgangspunt voor de bespreking van 13 september. Wij hopen op een goede opkomst!


Nieuwsbrieven platform VMBO MVI schooljaar 2021 – 2022

VMBO MVI Nieuwsbrief 1 | Jan 2022

 


Vanaf vandaag is alle informatie over de samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg van het vmbo met een praktijkgericht programma gebundeld op www.nieuweleerweg.nl. Je vindt hier onder meer informatie over beleid, de pilot praktijkgericht programma en een overzicht van de 140 pilotscholen die deelnemen. Ook vind je er inspiratievoorbeelden uit de praktijk en biedt de website een agenda met webinars en bijeenkomsten.

Meer achtergrondinformatie over de Nieuwe Leerweg is hier terug te lezen.


Beste leden van het platform VMBO MVI,

Eind december 2021 is in het examenblad een overzicht van de onderdelen van het CSPE en de deeltaken die daarin thuishoren gepubliceerd. Op basis daarvan is er voor u een bijgevoegde samenvatting gemaakt welke onderdelen er (voor nu) met een CSPE worden afgesloten. In de syllabus is er geknipt zodat die zich nu richt op het CSPE van 2022.

Uitwerking CSPE 2022 voor MVI

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Platform VMBO MVI


 

 

Download hier: Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht.


Wanneer kan een school het MVI profiel aanbieden? Bekijk hiervoor de routekaart naar profielen vmbo.

Download hier: Routekaart naar profielen vmbo