VMBO MVI > Prikbord > Algemene vragen

AI beleid op school


Beantwoord


Vraag en AntwoordCategorie: Algemene vragenAI beleid op school

Na de studiedag zijn er vast meerdere scholen bezig met AI en het beleid wat hierop moet worden geschreven. Welke scholen of docenten zijn hier mee bezig? Ik zou graag inzichten willen delen.4 antwoorden

Nou daar komt tie dan (gegenereerd door chat GPT) ­čśë
 
Het opstellen van een AI-beleid voor een VMBO-school vereist zorgvuldige overweging van verschillende aspecten, waaronder ethiek, privacy, educatie en technische implementatie. Hier is een voorbeeld van hoe een AI-beleid voor een VMBO-school eruit zou kunnen zien:

# AI-Beleid voor [Naam van de VMBO-school]
## Inleiding
Dit beleidsdocument beschrijft de richtlijnen en het beleid met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) op [Naam van de VMBO-school]. Het doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat AI-technologie├źn op een ethische, veilige, transparante en verantwoorde manier worden ingezet in het onderwijs en de leeromgeving van onze school.
## Ethiek en Mensgerichtheid
1. We streven ernaar om AI-systemen te gebruiken die ethisch en mensgericht zijn, met respect voor de waardigheid, autonomie en privacy van individuen.
2. AI-toepassingen moeten bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs, het leren en de ontwikkeling van studenten, en mogen geen discriminatie, vooroordelen of ongelijkheden bevorderen.
3. We zullen de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen beoordelen op basis van transparantie, eerlijkheid, verantwoordingsplicht en rechtvaardigheid.
## Privacy en Gegevensbeheer
4. Privacy en gegevensbeveiliging zijn van het grootste belang. Alle verzamelde gegevens moeten in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.
5. Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld, gebruikt en opgeslagen voor legitieme educatieve doeleinden en moeten worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, misbruik en onthulling.
## Educatief Gebruik van AI
6. AI-technologie├źn moeten worden ge├»ntegreerd in het curriculum om studenten te voorzien van vaardigheden en inzichten die relevant zijn voor de 21e eeuw.
7. We zullen ervoor zorgen dat studenten inzicht krijgen in de werking van AI, de impact ervan op de samenleving en de ethische overwegingen die ermee gepaard gaan.
8. We streven ernaar om een inclusieve aanpak te hanteren bij het gebruik van AI in het onderwijs, zodat alle studenten gelijke toegang hebben en kunnen profiteren van de mogelijkheden die AI biedt.
## Technische Implementatie en Toezicht
9. AI-systemen moeten zorgvuldig worden geselecteerd en geïmplementeerd, met periodieke evaluaties om hun doeltreffendheid en impact te beoordelen.
10. Er moet toezicht zijn op het gebruik van AI in de schoolomgeving om ervoor te zorgen dat het in lijn is met dit beleid en de geldende wet- en regelgeving.
11. Leerkrachten en medewerkers moeten worden getraind in het juiste gebruik van AI-systemen, inclusief ethische overwegingen en privacykwesties.
## Slotopmerking
Dit AI-beleid wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de evolutie van AI-technologie├źn en de behoeften van onze schoolgemeenschap. We streven naar een voortdurende verbetering van ons beleid en onze praktijken om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en positieve manier wordt ingezet ten behoeve van ons onderwijs.
## Ethiek en Mensgerichtheid
1. **Ethische Verantwoordelijkheid**: Als school dragen we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de implementatie van AI-technologie├źn voldoet aan ethische normen en waarden. We zullen streven naar een diepgaand begrip van de ethische implicaties van AI en ervoor zorgen dat onze keuzes in overeenstemming zijn met deze principes.
2. **Niet-discriminatie en Gelijkheid**: We zullen geen AI-systemen inzetten die bijdragen aan discriminatie, vooroordelen, of ongelijkheden. Bij het ontwerpen en gebruiken van AI-toepassingen zullen we zorgvuldig letten op mogelijke vooroordelen en ervoor zorgen dat ze niet gebaseerd zijn op ras, geslacht, leeftijd, etniciteit, of andere discriminerende factoren.
3. **Inclusiviteit en Toegankelijkheid**: We zullen streven naar inclusiviteit bij het ontwikkelen en implementeren van AI-technologie├źn, zodat ze toegankelijk zijn voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond, vaardigheden of mogelijkheden. We zullen barri├Ęres identificeren en aanpakken om gelijke toegang tot AI-educatie te waarborgen.
4. **Transparantie en Begrijpelijkheid**: We zullen streven naar maximale transparantie over hoe AI wordt gebruikt in ons onderwijs. Alle belanghebbenden, inclusief studenten, zullen op begrijpelijke wijze worden geïnformeerd over het gebruik van AI, zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken en vertrouwen kunnen hebben in de technologie.
5. **Privacybewustzijn en Bescherming**: We zullen de privacy van individuen waarborgen bij het gebruik van AI. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor legitieme educatieve doeleinden en worden strikt beschermd tegen ongeoorloofde toegang of misbruik.
6. **Zelfbeschikking en Autonomie**: We zullen de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van individuen respecteren en ervoor zorgen dat AI-systemen hun besluitvormingsvrijheid niet belemmeren. AI mag geen beslissingen nemen die het recht op vrije keuze en zelfbeschikking beperken.
7. **Maatschappelijke Verantwoordelijkheid**: Als onderwijsinstelling nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We zullen samenwerken met andere scholen, onderzoeksgroepen en industrie om ethische AI-normen te bevorderen en bij te dragen aan de bredere discussie over verantwoord AI-gebruik.
Dit beleid zorgt ervoor dat ethische overwegingen en mensgerichtheid centraal staan in de toepassing van AI-technologie├źn binnen onze schoolgemeenschap. We zijn toegewijd aan het cre├źren van een veilige en inclusieve omgeving waarin AI op een ethisch verantwoorde manier wordt gebruikt voor de educatieve groei en ontwikkeling van onze studenten.
## Technische Implementatie en Toezicht
9. **Zorgvuldige Selectie van AI-Systemen**: Bij de implementatie van AI-systemen zullen we zorgvuldig evalueren en selecteren op basis van hun relevantie, effectiviteit, transparantie en ethische normen. We zullen ervoor zorgen dat de AI-systemen aansluiten op de educatieve doelstellingen van de school en dat hun werking begrijpelijk is voor docenten, studenten en andere betrokkenen.
10. **Regelmatige Evaluatie en Verbetering**: AI-systemen zullen regelmatig worden ge├źvalueerd op hun doeltreffendheid, nauwkeurigheid en impact op het leerproces. Feedback van docenten en studenten wordt verzameld en geanalyseerd om de systemen voortdurend te verbeteren en te optimaliseren.
11. **Veiligheidsmaatregelen en Gegevensbescherming**: We zullen passende technische veiligheidsmaatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat AI-systemen voldoen aan de geldende wetten en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Toegang tot AI-gegevens en -systemen zal beperkt en gecontroleerd worden om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
12. **Transparantie in de Werking van AI**: We zullen ervoor zorgen dat de werking van AI-systemen begrijpelijk en transparant is voor docenten en studenten. Er zullen educatieve inspanningen worden geleverd om het basisbegrip van AI en de werking van de gebruikte systemen te bevorderen.
13. **Verantwoordelijkheid en Bevoegdheden**: Duidelijke verantwoordelijkheden worden toegewezen aan specifieke personeelsleden voor het beheer en de implementatie van AI-systemen. Er zal een gestructureerd toezichtsmechanisme zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van AI in lijn is met dit beleid en de geldende wet- en regelgeving.
14. **Bijwerken van Richtlijnen**: Dit beleid zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt om in te spelen op de evolutie van AI-technologie├źn, veranderende normen en behoeften van de schoolgemeenschap. Nieuwe richtlijnen zullen worden toegevoegd om de veilige en ethische implementatie van AI te waarborgen.
Dit beleid verzekert een zorgvuldige technische implementatie van AI-systemen, gevolgd door een strikt toezichts- en evaluatieproces. Het waarborgt dat AI op een veilige, effectieve en transparante manier wordt ingezet om het onderwijs en de leerervaring van onze studenten te verrijken.
 

Mariska Beenen Het Baken op 03-10-2023 17:32

Graag word ik op de hoogte gehouden.

Stan Vissers SintLucas op 04-10-2023 06:05

Wij zijn hier nog niet actief in bezig, maar hebben dit wel bovenaan ons lijstje staan. Ik word ook graag op de hoogte gehouden.

Stijn Janssen Kempenhorst College op 04-10-2023 13:50

Ons eerste concept ligt klaar ter controle.  Een tip voor beginnende scholen is om te kijken naar NCOI die i.p.v. een beleid al vrij snel een goede en heldere richtlijn hebben opgesteld. Ik verwacht dat ze inmiddels een beleid hebben.
En een goede basis voor een beleid vind je natuurlijk bij een AI opleiding zoals de KU Leuven.
Verder kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat er snel een goed beleid komt. 

Je antwoord